Eugenia

Cát Wowo:

Ah số 27, ...... đẩy một xe đẩy, ah ...... trong thực tế, tôi xin bày tỏ đầy đủ các bộ Gouzi say nhưng vẫn dựa vào não làm cho nó hee hee hee

Trước khi vi-Bo làm một chút, đây là phiên bản đầy đủ

Chủ nhà trẻ ngớ ngẩn và vô tội Mainz la la la ~ hách đẩy một xe đẩy hy vọng không khinh

Ah, thẻ để chống lại nó?